Nkem Nweke

Nkem Nweke

PM Engineering Innovation, Microsoft | ADC

Is Africa Innovating for the Future?

Is Africa Innovating for the Future?
Members Public

74% of Africans say that Africa is innovating for the future

Nkem Nweke
Nkem Nweke
Opinion